تبلیغات
این وبلاگ جهت غنای بیشتر و اطلاع رسانی علمی با هماهنگی و همكاری استاد صیادی و همكاران سامان یافته است - عمر طولانی

این وبلاگ جهت غنای بیشتر و اطلاع رسانی علمی با هماهنگی و همكاری استاد صیادی و همكاران سامان یافته است

مهم نیست در این میان چه كاره ای! مهم آن است كه كار مربوط به خودت را به نحو احسن انجام دهی ...ولی چون كبوتر ساده و چون مار هوشیار

پنجشنبه 14 مهر 1390

عمر طولانی

نویسنده: مدیر برنامه ها   

‹‹ چشمة زندگانی›› درتدبیر عمر طولانی.

 

 

 

خلاصه: درتحقیق عمروماهیت حیات: خلاصه‌ای ازهفت جدول كتاب چشمه زندگانی (به سال 1122-1141) تالیف محمدهادی‌بن صالح شیرازی ـ مطالب جداول له ترتیب زیراست: 1- آنكه عصرقابل زیاده و نقصان میباشد، 2- دراموری كه در عمرافزاید، 3- درچیزهایی كه عمر را ناقص گرداند، 4- درتدبیرسته ضروریه كه درعمر دخیل است، 5- درنگاه داشتن قوت جوانی وحفظ موی ازسفیدشدن، 6- درتدبیر مردم پیر، 7- دراغذیه وادویه معمره.

بررسی چند فصل از یك دستنوشتة قرن دوازدهم هجری

 

دكتر ابوالفتح حكیمیان           دانشگاه ملی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

عمر افزا كلامی كه در برانگیختن طول حیات، كوتاهی ننماید و روحپرور مقالی كه چون آب زندگانی، آتش فنارا فرو نشاند صمدحی لایموتی است جل جلابه كه امتثال اوامرش موجب عمر بی زوال و ارتكاب مناهی اش باعث فنا و اخترام آجال است و درود نامحدود بر سید نبیین و صاحب مرتبة كنت نبیا" و آدم بین الماء و الطین باد كه عمر طویل خضر و نوح در تعداد ذات ستوده صفاتش كوتاه و نارسا و دین مبینش حصن حصین از مهالك دنیا و عقباست و بر آل معصومین وعترت طبیین او كه متابعت ایشان مادة حیات جاودانی و مایة دوام زندگانی است.

اما بعد چون عمر عزیز، گوهری است قیمتی كه عوضش در عالم ممكنات از قبیل شریك واجب الوجود از ممتنعاتست و به هر قیراطی از این گوهر گرانبها قنطاری ذخائر عقبا خریداری توان نمود كه وسیلة حیات ابدی و ذریعة زندگی سرمدی گردد چنانكه اشاره [ای] به این معنی است خبر بشارت اثر حضرت خیر البشر صلی الله علیه و آله: طوبی لمن طال عمره و حسن عمله یعنی خوشا حال كسی كه عمرش دراز و عملش نیكو باشد لهذا محرر این رساله و مضیع عمرهای هر ساله محمد هادی بن محمد بن صالح شیرازی عفی عن جرائمها را به خاطر فاتر رسید كه اموری كه باعث ازدیاد عمر و طول حیات و موجب دوام زندگی و تأخیر ممات باشد از اقوال و افعال و ادعیه و ادویه و اطعمه و اشربه كه از كلام احیا نظام الهی و احادیث اهل بیت رسالت پناهی صلوات الله علیه و علیهم اجمعین و سخنان معتبرین علما و حكما و تجربه كنندگان حقائق ازما [ملتفت] و مستنبط می گردد با اختصار كلام و ایجاز تمام چون آب حیات از چشمة ظلمات وات [؟] قلم خضر قدم عیسی دم مریم شیم در جداول سطور درست دستور صفایح معدود جاری وبه ‹‹چشمة زندگی›› موسوم نموده به عرض بازیافتگان محفل بهشت آیین خاقان سكندرشان سلیمان نشان، خضر بقاء یوسف ضیاء، موسی آیات عیسی علامات، مصطفی مراتب مرتضی مناقب، حسن طویت و حسن نیت، سجاد سداد باقر استعداد، صادق كلام كاظم احترام، رضا مرتبت جواد منقبت، هادی هدایت عسكری رایت مهدی خلافت ظل الله رساند. شهنشاهی كه ریزش سحاب نیسان مآب، دررفشان دریانشان عطایای متكاثره اش، كافة لب تشنگان و شایستگان كرم و احسان را مانند جد امجد خود ساقی كوثر صلوا الله علیه سیراب نماید و آب خنجر اژدر پیكرش در گلوی عدوی سركش، آتش سوزانی است كه به یكدم خاكستر شجره خبیثة وجود مردودش را به باد فنا رساند. تیر قضا [ی] تدبیرش در قلب لشكر اعدا اجلی است پرتوان و زلال عدالتش، لب تشنگان بیابان تظلم را جدولی است از چشمة حیوان. هر مظلومی كه به ظلم ظالمی گرفتار گردیده ازعین عدالتش كه چشمة آب حیات است به زندگانی جاوید رسید و هر آتش طبیعت ابلیس صورتی كه از طوق اطاعتش، گردن كشیده عكس فناء جود خود را در آب شمشیر جهانگیرش دید. قطعه لمؤلفه:

آن سلیمان حشمتی كز عدل او در راحتند مرغ و مور و ماهی دریا و صحار وهوا حاوی بر و عدالت حامی شرع نبی سرور كل سلاطین خسرو گیتی گشا آنكه تیغ اژدها پیكر كشد چون از غلاف پوست می گردد ز جسم مار از هیبت جدا آنكه بخشد از كرم در علت افلاس ناس شربت دینار انعامش خلایق را شفا آنكه آب دستشوی دست دریا فیض او آتش علت نشاند همچو خاك كربلا هر كه استشفا به آب دستشوی او نكرد دست از جان بایدش شستن به دریای فنا آنكه در عهدش نباشد هیچ دردی دردیی غیر درد دین كه آن هم دردها را شددوا شاه ارفع قدر اقدس طینت اعلا نسبب شاه مردان را خلف همنام شاه كربلا بار الها تا بوداز جان نشان، و زجسم، اسم جسم وجان اشرف او را نگه دار از بلا دوستانش را عطا كن صحت و نصرت، مدام دشمنانش را فنا گردان به طاعون و وبا.

جدول پنجم: در نگاه داشتن قوت جوانی و حفظ موی از سفید شدن.

جدول ششم: در تدبیر مردم پیر.

جدول هفتم: در اغذیه و ادویه معمره و در این جدول سه مورد است:

مورد اول: در غذاهایی كه موجب طول عمر می شود.

مورد دویم: در ادویة معمره.

مورد سیم: در ادویة مركبة معمره.

اما منبع: در حقیقت عمر و تحقیق حیات:

بدانكه عمر در عبارت از مدت تعلق گرفتن درنفس است به بدن و حیات، صفتی است كه اقتضای حس و حركت می كند بواسطة حرارت غریزی كه به سبب آن تمام می شود افعالی كه حیوان در باقی ماندن خود به آنها محتاج است. مثل جذب نمودن غذاها و چیزهای ملایم طبع و دفع كردن منافی آن و هضم كردن غذا و غیر اینها و مادة حرارت غریزی، رطوبت غریزی است كه به بمنزلة پیه و روغن چراغ است و حرارت غریزی بمنزلة، شعلة چراغ. پس هرگاه چراغ از روغن – یعنی رطوبت غریزی – خالی شود شعلة آن هم كه عبارت از حرارت غریزی است منطفی گردد و ازین بیان، روشن گردید كه طبیعت حیات، گرم و تر و طبیعت موت كه تقیض آنست سرد و خشك است وموت، عبارت از منقطع شدن نفس و روح است از بدن و اما تحقیق نفس وچگونگی تعلق اش به جسد كه آیا علاقه اش علاقة تدبیر و تصرف، چون تعلق پادشاه به مملكت یا از قبیل علاقة شعله به چراغ یا از بابت علاقة عاشق به معشوق یا غیر اینهاست این مختصر را گنجایش آن نیست.

جدول اول : در بیان آنكه عمر قابل زیاده و نقصان می باشد:

و بعضی اشیاء بالخاصیته باعث طول حیات و برخی علت هلاك و سرعت ممات میگردد و بعضی مردم را بسبب وسیله ها و كارها عمرشان زیاد میشود و طایفه [ای] را به علت اموری چند، خرمن وجودشان به باد فنا می رود. مخفی نماناد كه بعضی آیات قرآنی وبسیاری از اقوال اهل بیت حضرت رسالت پناهی صلوات الله علیه و علیهم اجمعین، برین مطلب دلالت دارد و از آن جمله این آیة كریمه است كه: یمحو الله و مایشاء و یثبت كه علما چنین تفسیر كرده اند كه رزق و اجلی كه الله تعالی به جهت عباد، تقدیر كرد محو می كند از آنها آنچه را كه میخواهد و اثبات می كند هر چه را كه می خواهد یعنی تغییر آنها میدهد و زیاده وكم می كند آنها را به مقتضای مصلحت های خود كه خود بهتر میداند. و از آن جمله، این آیة كریمه است در سورة نوح كه: و یؤخركم الی اجل مسمی یعنی تأخیر میكند شما را تا اجل و وقت نام برده شده. صاحب كشاف گفته كه اگر گویی چگونه گفته ‹‹ و یؤخركم›› با وجود آنكه در آیة دیگر خبر داده كه تأخیر اجل، ممتنع و محال است و این نیست مگر تناقض، و جواب ازین گفته

كه الله تعالی حكم كرده است یه اینكه مثلا قوم نوح اگر ایمان بیاورند ایشان را هزار سال عمر عطا كند و اگ بر كفر و ضلالت باقی مانند هلاك گرداند ایشان را بر سر نهصد سال. پس از برای ایشان گفته شده كه ایمان بیاورید تا [مؤخر] دارد شما را تا اجل مسمی و وقتی كه خدا خبر داده كه از آن تجاوز نمی كنید و در نمی گذرید و آن اجل اطول است كه هزار سال باشد بعد آن خبر داده كه هرگاه آن وقت بیاید تأخیر نمی شود و چاره از برای شما نیست همچنانكه در آنوقت دیگر … كمتر تأخیر ممكن است پس مبادرت و پیش دستی نمایید در اوقات مهلت و تأخیر و از آن جمله، این آیة شریفه است كه : و ما یعمر من معمر و لاینقض من عره الافی كتاب. یعنی عمر داده نمی شود صاحب عمری را و كم كرده نمی شود از عمر او مگر آنكه در كتاب است. صاحب كشاف، در این آیه گفته كه در آن تأویل دیگر هست و آن اینست كه طول بهم نیمرساند هیچ عمر انسان و كوتاه نمیگردد مگر آنكه در كتاب است و صورتش آنست كه نوشته می شود در لوح كه اگر فلان شخص حج بكند یا جهاد نماید عمش چهل سال باشد و اگر حج وجهاد، هر دو را بجا آورد عمرش شصت سال باشد پس هر گاه آن شخص، حج و جهاد هر دو به عمل آورد عمرش به شصت رسید پس بدرستی كه عمرش زیادش است و هر گاه یكی را بجا آورد و از چهل تجاوز نكند عمرش كم شده است آنچنان  عمری كه نهایتش شصت بود… و بعضی محققین مفسرین را درین مبحث تحقیقی هست آن اینستكه هر گاه علم خدای تعالی تعلق گرفته به اینكه زید در سنة خمسمائة خواهد مرد

ساقیه: در ذكر امور مناسبه.

نظرات() 
http://phymomi.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 02:47 ق.ظ

This is nicely put! !
cialis professional yohimbe cialis 100mg suppliers cialis side effects dangers buy cialis online nz cialis tadalafil online acquistare cialis internet cialis daily new zealand tadalafil 5mg cialis name brand cheap tadalafil generic
http://unalis.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 10:54 ق.ظ

You actually stated it well.
cialis e hiv cost of cialis per pill cialis 5 mg schweiz are there generic cialis cialis australia org cialis cuantos mg hay are there generic cialis generic for cialis brand cialis generic generic low dose cialis
Cialis 20 mg
شنبه 1 تیر 1398 08:15 ب.ظ

You mentioned it well!
we recommend cheapest cialis only now cialis 20 mg cialis great britain cialis daily reviews cialis generisches kanada cialis authentique suisse walgreens price for cialis cialis lowest price only here cialis pills cialis daily dose generic
http://ecunce.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 03:20 ق.ظ

Factor certainly utilized..
comprar cialis 10 espa241a the best site cialis tablets cialis prices in england how much does a cialis cost ou acheter du cialis pas cher generic cialis in vietnam cialis prices walgreens price for cialis cialis 20 mg effectiveness effetti del cialis
prix de cialis
جمعه 31 خرداد 1398 11:12 ق.ظ

Wonderful stuff. Thanks a lot!
cialis tablets prix de cialis only best offers 100mg cialis purchasing cialis on the internet generic cialis with dapoxetine generico cialis mexico safe site to buy cialis online generic cialis in vietnam can i take cialis and ecstasy wow cialis tadalafil 100mg
http://snehanblac.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:41 ب.ظ

Incredible many of valuable data.
cialis 05 cialis 5 mg schweiz venta cialis en espaa cialis professional yohimbe cialis cuantos mg hay cialis for daily use click now buy cialis brand best generic drugs cialis cialis online nederland can i take cialis and ecstasy
http://trivunin.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:21 ق.ظ

Cheers! I enjoy it.
canada discount drugs cialis look here cialis cheap canada viagra or cialis cialis 5mg achat cialis en europe buy online cialis 5mg cialis uk cialis australia org cialis prezzo di mercato cialis side effects dangers
Buy cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:05 ب.ظ

You expressed that effectively!
generic cialis at walmart when will generic cialis be available cialis for daily use cialis prezzo al pubblico where to buy cialis in ontario cialis dosage amounts cialis prezzo di mercato cialis professional from usa cialis daily dose generic american pharmacy cialis
what is bph cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:04 ق.ظ

You said it adequately..
acquisto online cialis cialis online we recommend cheapest cialis cialis lilly tadalafi we recommend cheapest cialis cialis diario compra no prescription cialis cheap cialis for sale brand cialis nl cialis herbs
Generic cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:30 ب.ظ

You actually mentioned that very well.
acheter cialis meilleur pri cialis generisches kanada cialis generico postepay cialis vs viagra cialis diario compra click here to buy cialis cialis taglich click now buy cialis brand viagra cialis levitra price cialis best
cialis 5 mg para diabeticos
شنبه 25 خرداد 1398 09:27 ق.ظ

You made the point!
cialis dosage cialis para que sirve cialis with 2 days delivery dosagem ideal cialis acquistare cialis internet generic cialis at the pharmacy interactions for cialis prix de cialis deutschland cialis online generic cialis at walmart
http://viltyata.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 07:27 ب.ظ

Fantastic information. With thanks!
cialis generic availability canadian cialis comprar cialis 10 espa241a ou acheter du cialis pas cher tadalafil generic cheap cialis trusted tabled cialis softabs cialis lilly tadalafi generic cialis pro tadalafil 10 mg
Generic cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:42 ب.ظ

Thank you! Loads of write ups!

online prescriptions cialis link for you cialis price cialis 05 we like it safe cheap cialis purchase once a day cialis precios de cialis generico cialis uk cialis 20mg preis cf cialis pills boards tarif cialis france
buy cialis online with paypal
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:10 ق.ظ

You said this really well!
cialis canada on line buy cialis online legal precios cialis peru buying cialis on internet cialis generico en mexico cialis generika cialis daily precios cialis peru cialis taglich cialis canada
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 04:58 ق.ظ

Thanks a lot, I value this.
cialis 50 mg soft tab safe dosage for cialis dosagem ideal cialis sublingual cialis online 200 cialis coupon buy name brand cialis on line venta de cialis canada cialis uk free cialis cialis daily reviews
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:40 ب.ظ

With thanks! Helpful information!
tadalafil 5mg we use it 50 mg cialis dose cialis 200 dollar savings card cialis generic cialis mit grapefruitsaft acheter du cialis a geneve price cialis per pill cialis mit grapefruitsaft rezeptfrei cialis apotheke cialis generico milano
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 05:49 ب.ظ

Thanks a lot! I appreciate it.
cialis 30 day trial coupon cialis generic availability cialis manufacturer coupon cialis side effects dangers cialis canada on line the best site cialis tablets cialis 5mg prix we recommend cialis best buy prescription doctor cialis cialis rezeptfrei
what happens if you take viagra and cialis together
شنبه 18 خرداد 1398 03:32 ق.ظ

I'm gone to convey my little brother, that he should also visit this weblog on regular basis to take updated from most up-to-date gossip.
Buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 03:10 ب.ظ

Thank you, Awesome stuff!
click now cialis from canada cialis generika in deutschland kaufen trusted tabled cialis softabs cialis uk next day cialis price in bangalore cialis generique 5 mg try it no rx cialis walgreens price for cialis non 5 mg cialis generici cialis tablets
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:05 ب.ظ

Valuable facts. Regards.
cialis daily reviews we choice free trial of cialis cialis generika rezeptfrei cialis apotheke walgreens price for cialis cialis in sconto cialis billig buy online cialis 5mg cialis coupons printable cialis generic availability
buy cheap cialis on line
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:32 ق.ظ

This is nicely expressed. .
cialis bula cialis alternative cialis baratos compran uk 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis pills boards where to buy cialis in ontario cialis pills price each cialis therapie cialis cost cialis kaufen wo
buy cialis germany
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:33 ق.ظ

Incredible many of helpful knowledge!
we recommend cialis info tadalafil 10 mg cialis diario compra generico cialis mexico comprar cialis navarr cialis side effects dangers generic low dose cialis buy online cialis 5mg cialis tadalafil online acheter cialis meilleur pri
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 09:00 ب.ظ

You have made your point.
enter site 20 mg cialis cost cialis 20 mg effectiveness generic cialis generic cialis soft gels cialis canada cialis italia gratis cialis 20mg prix en pharmacie cialis coupons printable safe dosage for cialis cialis lowest price
buy cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 10:09 ق.ظ

Valuable write ups. Cheers.
generic cialis 20mg uk prezzo di cialis in bulgaria cialis usa cost cialis ahumada cialis per paypa buy cialis online nz cialis alternative generic for cialis cialis generisches kanada chinese cialis 50 mg
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:22 ب.ظ

Regards. I enjoy it.
cialis et insomni cialis for sale in europa usa cialis online cialis pills in singapore generic cialis 20mg tablets buy original cialis buy cialis sialis cialis per paypa look here cialis cheap canada
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 09:39 ق.ظ

Cheers. A lot of tips!

buy generic cialis ou acheter du cialis pas cher cialis generique 5 mg cialis coupon printable we like it safe cheap cialis sublingual cialis online sialis miglior cialis generico cialis venta a domicilio free generic cialis
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 09:50 ب.ظ

This is nicely expressed! .
cialis et insomni cialis online are there generic cialis tadalafil generic generic cialis tadalafil cialis for sale bulk cialis we choice cialis pfizer india cialis generico milano low cost cialis 20mg
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 09:00 ق.ظ

Thanks! I appreciate this.
cialis generic availability cialis baratos compran uk cialis lowest price cialis 5 mg cialis lilly tadalafi generic cialis pill online cialis kaufen bankberweisung usa cialis online tadalafil 20mg click here take cialis
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 10:00 ب.ظ

Regards. A lot of information.

look here cialis order on line cialis online cialis name brand cheap wow cialis tadalafil 100mg achat cialis en suisse cialis 5 mg effetti collateral acquisto online cialis cialis daily dose generic cialis name brand cheap only now cialis 20 mg
buy cialis online best price
شنبه 10 آذر 1397 08:46 ق.ظ

You actually suggested it wonderfully!
walgreens price for cialis buy cialis where to buy cialis in ontario bulk cialis brand cialis nl cialis 20mg prix en pharmacie cialis with 2 days delivery cialis online nederland opinioni cialis generico 200 cialis coupon
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نظرسنجی

  انتقاد و پیشنهاد و نظرات سازنده شما را صمیمانه می پذیریم ... واما نحوه آشنایی شما با ما؟


 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :