تبلیغات
این وبلاگ جهت غنای بیشتر و اطلاع رسانی علمی با هماهنگی و همكاری استاد صیادی و همكاران سامان یافته است - عمر طولانی

این وبلاگ جهت غنای بیشتر و اطلاع رسانی علمی با هماهنگی و همكاری استاد صیادی و همكاران سامان یافته است

مهم نیست در این میان چه كاره ای! مهم آن است كه كار مربوط به خودت را به نحو احسن انجام دهی ...ولی چون كبوتر ساده و چون مار هوشیار

پنجشنبه 14 مهر 1390

عمر طولانی

نویسنده: مدیر برنامه ها   

‹‹ چشمة زندگانی›› درتدبیر عمر طولانی.

 

 

 

خلاصه: درتحقیق عمروماهیت حیات: خلاصه‌ای ازهفت جدول كتاب چشمه زندگانی (به سال 1122-1141) تالیف محمدهادی‌بن صالح شیرازی ـ مطالب جداول له ترتیب زیراست: 1- آنكه عصرقابل زیاده و نقصان میباشد، 2- دراموری كه در عمرافزاید، 3- درچیزهایی كه عمر را ناقص گرداند، 4- درتدبیرسته ضروریه كه درعمر دخیل است، 5- درنگاه داشتن قوت جوانی وحفظ موی ازسفیدشدن، 6- درتدبیر مردم پیر، 7- دراغذیه وادویه معمره.

بررسی چند فصل از یك دستنوشتة قرن دوازدهم هجری

 

دكتر ابوالفتح حكیمیان           دانشگاه ملی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

عمر افزا كلامی كه در برانگیختن طول حیات، كوتاهی ننماید و روحپرور مقالی كه چون آب زندگانی، آتش فنارا فرو نشاند صمدحی لایموتی است جل جلابه كه امتثال اوامرش موجب عمر بی زوال و ارتكاب مناهی اش باعث فنا و اخترام آجال است و درود نامحدود بر سید نبیین و صاحب مرتبة كنت نبیا" و آدم بین الماء و الطین باد كه عمر طویل خضر و نوح در تعداد ذات ستوده صفاتش كوتاه و نارسا و دین مبینش حصن حصین از مهالك دنیا و عقباست و بر آل معصومین وعترت طبیین او كه متابعت ایشان مادة حیات جاودانی و مایة دوام زندگانی است.

اما بعد چون عمر عزیز، گوهری است قیمتی كه عوضش در عالم ممكنات از قبیل شریك واجب الوجود از ممتنعاتست و به هر قیراطی از این گوهر گرانبها قنطاری ذخائر عقبا خریداری توان نمود كه وسیلة حیات ابدی و ذریعة زندگی سرمدی گردد چنانكه اشاره [ای] به این معنی است خبر بشارت اثر حضرت خیر البشر صلی الله علیه و آله: طوبی لمن طال عمره و حسن عمله یعنی خوشا حال كسی كه عمرش دراز و عملش نیكو باشد لهذا محرر این رساله و مضیع عمرهای هر ساله محمد هادی بن محمد بن صالح شیرازی عفی عن جرائمها را به خاطر فاتر رسید كه اموری كه باعث ازدیاد عمر و طول حیات و موجب دوام زندگی و تأخیر ممات باشد از اقوال و افعال و ادعیه و ادویه و اطعمه و اشربه كه از كلام احیا نظام الهی و احادیث اهل بیت رسالت پناهی صلوات الله علیه و علیهم اجمعین و سخنان معتبرین علما و حكما و تجربه كنندگان حقائق ازما [ملتفت] و مستنبط می گردد با اختصار كلام و ایجاز تمام چون آب حیات از چشمة ظلمات وات [؟] قلم خضر قدم عیسی دم مریم شیم در جداول سطور درست دستور صفایح معدود جاری وبه ‹‹چشمة زندگی›› موسوم نموده به عرض بازیافتگان محفل بهشت آیین خاقان سكندرشان سلیمان نشان، خضر بقاء یوسف ضیاء، موسی آیات عیسی علامات، مصطفی مراتب مرتضی مناقب، حسن طویت و حسن نیت، سجاد سداد باقر استعداد، صادق كلام كاظم احترام، رضا مرتبت جواد منقبت، هادی هدایت عسكری رایت مهدی خلافت ظل الله رساند. شهنشاهی كه ریزش سحاب نیسان مآب، دررفشان دریانشان عطایای متكاثره اش، كافة لب تشنگان و شایستگان كرم و احسان را مانند جد امجد خود ساقی كوثر صلوا الله علیه سیراب نماید و آب خنجر اژدر پیكرش در گلوی عدوی سركش، آتش سوزانی است كه به یكدم خاكستر شجره خبیثة وجود مردودش را به باد فنا رساند. تیر قضا [ی] تدبیرش در قلب لشكر اعدا اجلی است پرتوان و زلال عدالتش، لب تشنگان بیابان تظلم را جدولی است از چشمة حیوان. هر مظلومی كه به ظلم ظالمی گرفتار گردیده ازعین عدالتش كه چشمة آب حیات است به زندگانی جاوید رسید و هر آتش طبیعت ابلیس صورتی كه از طوق اطاعتش، گردن كشیده عكس فناء جود خود را در آب شمشیر جهانگیرش دید. قطعه لمؤلفه:

آن سلیمان حشمتی كز عدل او در راحتند مرغ و مور و ماهی دریا و صحار وهوا حاوی بر و عدالت حامی شرع نبی سرور كل سلاطین خسرو گیتی گشا آنكه تیغ اژدها پیكر كشد چون از غلاف پوست می گردد ز جسم مار از هیبت جدا آنكه بخشد از كرم در علت افلاس ناس شربت دینار انعامش خلایق را شفا آنكه آب دستشوی دست دریا فیض او آتش علت نشاند همچو خاك كربلا هر كه استشفا به آب دستشوی او نكرد دست از جان بایدش شستن به دریای فنا آنكه در عهدش نباشد هیچ دردی دردیی غیر درد دین كه آن هم دردها را شددوا شاه ارفع قدر اقدس طینت اعلا نسبب شاه مردان را خلف همنام شاه كربلا بار الها تا بوداز جان نشان، و زجسم، اسم جسم وجان اشرف او را نگه دار از بلا دوستانش را عطا كن صحت و نصرت، مدام دشمنانش را فنا گردان به طاعون و وبا.

جدول پنجم: در نگاه داشتن قوت جوانی و حفظ موی از سفید شدن.

جدول ششم: در تدبیر مردم پیر.

جدول هفتم: در اغذیه و ادویه معمره و در این جدول سه مورد است:

مورد اول: در غذاهایی كه موجب طول عمر می شود.

مورد دویم: در ادویة معمره.

مورد سیم: در ادویة مركبة معمره.

اما منبع: در حقیقت عمر و تحقیق حیات:

بدانكه عمر در عبارت از مدت تعلق گرفتن درنفس است به بدن و حیات، صفتی است كه اقتضای حس و حركت می كند بواسطة حرارت غریزی كه به سبب آن تمام می شود افعالی كه حیوان در باقی ماندن خود به آنها محتاج است. مثل جذب نمودن غذاها و چیزهای ملایم طبع و دفع كردن منافی آن و هضم كردن غذا و غیر اینها و مادة حرارت غریزی، رطوبت غریزی است كه به بمنزلة پیه و روغن چراغ است و حرارت غریزی بمنزلة، شعلة چراغ. پس هرگاه چراغ از روغن – یعنی رطوبت غریزی – خالی شود شعلة آن هم كه عبارت از حرارت غریزی است منطفی گردد و ازین بیان، روشن گردید كه طبیعت حیات، گرم و تر و طبیعت موت كه تقیض آنست سرد و خشك است وموت، عبارت از منقطع شدن نفس و روح است از بدن و اما تحقیق نفس وچگونگی تعلق اش به جسد كه آیا علاقه اش علاقة تدبیر و تصرف، چون تعلق پادشاه به مملكت یا از قبیل علاقة شعله به چراغ یا از بابت علاقة عاشق به معشوق یا غیر اینهاست این مختصر را گنجایش آن نیست.

جدول اول : در بیان آنكه عمر قابل زیاده و نقصان می باشد:

و بعضی اشیاء بالخاصیته باعث طول حیات و برخی علت هلاك و سرعت ممات میگردد و بعضی مردم را بسبب وسیله ها و كارها عمرشان زیاد میشود و طایفه [ای] را به علت اموری چند، خرمن وجودشان به باد فنا می رود. مخفی نماناد كه بعضی آیات قرآنی وبسیاری از اقوال اهل بیت حضرت رسالت پناهی صلوات الله علیه و علیهم اجمعین، برین مطلب دلالت دارد و از آن جمله این آیة كریمه است كه: یمحو الله و مایشاء و یثبت كه علما چنین تفسیر كرده اند كه رزق و اجلی كه الله تعالی به جهت عباد، تقدیر كرد محو می كند از آنها آنچه را كه میخواهد و اثبات می كند هر چه را كه می خواهد یعنی تغییر آنها میدهد و زیاده وكم می كند آنها را به مقتضای مصلحت های خود كه خود بهتر میداند. و از آن جمله، این آیة كریمه است در سورة نوح كه: و یؤخركم الی اجل مسمی یعنی تأخیر میكند شما را تا اجل و وقت نام برده شده. صاحب كشاف گفته كه اگر گویی چگونه گفته ‹‹ و یؤخركم›› با وجود آنكه در آیة دیگر خبر داده كه تأخیر اجل، ممتنع و محال است و این نیست مگر تناقض، و جواب ازین گفته

كه الله تعالی حكم كرده است یه اینكه مثلا قوم نوح اگر ایمان بیاورند ایشان را هزار سال عمر عطا كند و اگ بر كفر و ضلالت باقی مانند هلاك گرداند ایشان را بر سر نهصد سال. پس از برای ایشان گفته شده كه ایمان بیاورید تا [مؤخر] دارد شما را تا اجل مسمی و وقتی كه خدا خبر داده كه از آن تجاوز نمی كنید و در نمی گذرید و آن اجل اطول است كه هزار سال باشد بعد آن خبر داده كه هرگاه آن وقت بیاید تأخیر نمی شود و چاره از برای شما نیست همچنانكه در آنوقت دیگر … كمتر تأخیر ممكن است پس مبادرت و پیش دستی نمایید در اوقات مهلت و تأخیر و از آن جمله، این آیة شریفه است كه : و ما یعمر من معمر و لاینقض من عره الافی كتاب. یعنی عمر داده نمی شود صاحب عمری را و كم كرده نمی شود از عمر او مگر آنكه در كتاب است. صاحب كشاف، در این آیه گفته كه در آن تأویل دیگر هست و آن اینست كه طول بهم نیمرساند هیچ عمر انسان و كوتاه نمیگردد مگر آنكه در كتاب است و صورتش آنست كه نوشته می شود در لوح كه اگر فلان شخص حج بكند یا جهاد نماید عمش چهل سال باشد و اگر حج وجهاد، هر دو را بجا آورد عمرش شصت سال باشد پس هر گاه آن شخص، حج و جهاد هر دو به عمل آورد عمرش به شصت رسید پس بدرستی كه عمرش زیادش است و هر گاه یكی را بجا آورد و از چهل تجاوز نكند عمرش كم شده است آنچنان  عمری كه نهایتش شصت بود… و بعضی محققین مفسرین را درین مبحث تحقیقی هست آن اینستكه هر گاه علم خدای تعالی تعلق گرفته به اینكه زید در سنة خمسمائة خواهد مرد

ساقیه: در ذكر امور مناسبه.

نظرات() 
http://cialisb.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:04 ب.ظ

You have made your point very effectively!.
generic cialis at walmart we recommend cheapest cialis cialis savings card prices on cialis 10 mg enter site very cheap cialis 200 cialis coupon achat cialis en europe no prescription cialis cheap safe site to buy cialis online venta cialis en espaa
viagra canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:29 ق.ظ

Thanks a lot, I appreciate it!
online order viagra to buy viagra cheapest viagra pills online can you purchase viagra online natural viagra generic pharmacy online buy genuine viagra buy generic viagra paypal buy now viagra buy viagra generic
Buy cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:01 ق.ظ

You said it perfectly..
5 mg cialis coupon printable callus cialis 10 doctissimo cialis mit grapefruitsaft cialis great britain generic cialis cialis coupons where cheapest cialis can i take cialis and ecstasy cialis online nederland
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:36 ب.ظ

Nicely put. Regards!
cialis ahumada venta cialis en espaa cialis generico online cialis rckenschmerzen wow cialis 20 cialis from canada deutschland cialis online price cialis wal mart pharmacy cialis mit grapefruitsaft pastillas cialis y alcoho
Viagra 5mg
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 03:00 ق.ظ

Thanks. Ample stuff.

buy viagra without prescription uk uk viagra prices where to buy sildenafil uk buy a viagra online cheapest place to buy viagra online order cheap viagra sildenafil online purchase viagra viagra online no prescriptions viagra online canada
Cialis canada
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:34 ق.ظ

Wow loads of amazing knowledge!
cialis rezeptfrei sterreich cialis generic availability cialis with 2 days delivery cialis pills cialis coupon when will generic cialis be available cialis 30 day sample precios cialis peru calis cialis pas cher paris
dani pedrosa
سه شنبه 17 مرداد 1396 09:50 ب.ظ
http://www.motogp.com
juliettellera.hatenablog.com
شنبه 14 مرداد 1396 10:36 ق.ظ
Pretty great post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I've really enjoyed browsing your blog posts.
In any case I will be subscribing on your feed and I am hoping you write again very soon!
Christiane
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:45 ق.ظ
It's wonderful that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our dialogue
made at this time.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 07:33 ب.ظ
A person essentially lend a hand to make significantly posts I would state.
That is the first time I frequented your web page and so far?
I amazed with the analysis you made to create this actual submit amazing.
Great job!
احمدی
دوشنبه 18 مهر 1390 08:53 ب.ظ
سلام لطفا ادامه مطلب طولانی شدن عمر را نیز در وبلاگ بگذارید تا اطلاع ما بیشتر شود.
دست مریزاد احمدی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  انتقاد و پیشنهاد و نظرات سازنده شما را صمیمانه می پذیریم ... واما نحوه آشنایی شما با ما؟


 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :